Ensemble strumentali

Orchestra

VAI

Coro

VAI

Gruppo d’archi

VAI

Junior orchestra

VAI

Gruppo ottoni

VAI